مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
اعضای مرکز

اعضاء مركز تحقيقات بيوشيمي باليني

 
 

 

 

اسفنديار حيدريان

استاد بيوشيمي باليني
گروه علوم آزمايشگاهي،دانشكده پيراپزشكي
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

heidarian46@yahoo.com

 
كيهان قطره ساماني
دانشيار بيوشيمي باليني
گروه بيوشيمي، دانشكده پزشكي
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

ghatreh_k@skums.ac.ir

 

 
 الهام رئيسي
استاديار فيزيك پزشكي
گروه فيزيك پزشكي و پرتوشناسي، دانشكده پيراپزشكي
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامتدانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

 raeisi.e@skums.ac.ir

 

 

 فريبا هوشمند
استاديار فيزيولوژي
گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

 hoshmand@skums.ac.ir

 

 سليمان خيري
استاد آمار زيستي
گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده بهداشت
مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

 

 

 
حسين تيموري
دانشيار ژنتيك پزشكي
گروه ژنتيك و بيولوژي مولكولي، دانشكده پزشكي
مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 

 

 

رضا احمدي
استاديار بيوشيمي باليني
گروه علوم آزمايشگاهي، دانشكده پيراپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 ahmadi.r@skums.ac.ir

 

 
طوبي عبدي زاده
استاديار شيمي دارويي
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

 t.abdizadeh@gmail.com

 

 تينا جعفري
استاديار علوم تغذيه
گروه بيوشيمي، دانشكده پزشكي
مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

t.jafari@skums.ac.ir

 

 هاجر يعقوبي
استاديار زيست فناوري پزشكي
گروه زيست فناوري پزشكي، دانشكده فناوري‌هاي نوين
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 

 h.yaghoobi@skums.ac.ir

 

 
 روح الله محسني
دكتراي بيوشيمي باليني 
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
گروه پزشكي، دانشكده پزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
 
  rooholla.mohseni@yahoo.com
   

اعضاي كارشناس:
 
 
 
 فاطمه هيبتي
 كارشناسي ارشد ژنتيك
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 
 heibati.f@skums.ac.ir
 
 
 نجمه صالحي
 كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
 
 salehi.n@skums.ac.ir
 
 
 حسين اميدي
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
پژوهشكده علوم پايه سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
  
 
 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/06
تعداد بازدید: 343
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده پزشكي، پژوهشكده علوم پايه سلامت، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني
 
ايميل : Biochemistrycenter2016@gmail.com
 
كد پستي :8813833435             تلفن :33346692-038
دور نگار: 33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-